Skip to content

Oer VHDG

Wês besiele!

Wy binne in eigensinnich platfoarm mei omtinken foar eksperimint, hjoeddeiske keunst en talintûntwikkeling. Yn ús projekten litte keunstners in nij ljocht skine op aktuele tema’s, mei eksposysjes oer ûnderwerpen as it ferdwinen fan in memmetaal, astrology en it digitale tiidrek.

Dit dogge wy troch keunstners sjen te litten nei de lokale omjouwing en har skiednis. Wat fertelle lokale ferhalen ús oer de wrâld dêr’t wy no yn libje? By VHDG binne wy nijsgjirrich, aktivistysk en ynnovatyf. Besjoch ús projekten foar mear ynformaasje.

Foto 1: Contemporary Glory
Foto 2: David Vroom