Skip to content

Kontakt

Stichting VHDG

Ipe Brouwerssteeg 10A
8911 BZ Leeuwarden
E-mailadres: contact@vhdg.nl

Foar fragen kinst terjochte by:

Artistyk lieder
Koen Bartijn
koen@vhdg.nl

Saaklik lieder
Hillebrand Rijpma
hillebrand@vhdg.nl

PR
Jovana Štulić
jovana@vhdg.nl

Produksje
Arjen Friso van der Zwaag
arjen@vhdg.nl

Curator en fûnsewerving
Roísín Douglas
roisin@vhdg.nl

Edukaasje
Siska Alkema
educatie@vhdg.nl

Bestjoer
Roel Sluiter (Foarsitter)
Nathan Hornstra (Ponghâlder)
Sito Wijngaarden (Seckretaris)
Anne Graswinckel (Algemien Bestjoerslid)
Suzanne Wallinga (Algemien Bestjoerslid)


In berjochtsje droppe kin ek!