Skip to content

Kom by de klup

Mei Club VHDG jouwe wy jonge professionals de kâns om nije programma’s te ûntwikkeljen. De klup bestiet út jonge kuratoaren, keunstners, produsinten, stazjêres en frijwilligers. Yn oparbeidzjen mei dizze minsken sjogge wy nei it programma fan VHDG. Hoe wurket dit krekt?

Club VHDG komt no en dan byinoar om mei te tinken oer ús projekten en keunstners. Op de meetings foarmje wy wurkgroepen. Sa kinst mei dyn team wat meitsje of in projekt opsette. In foarbyld fan Club VHDG is ús PR-team. Dit team tinkt mei oer de PR en orizjinele wizen om VHDG en ús projekten ûnder de oandacht te bringen. Foar it meidraaien by Club VHDG is in fergoeding beskikber.

Wanna join?

Foto 1 en 2: Maarten Dikken
Foto 3: David Vroom