Skip to content

Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera


Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera

Sûnt 2020 wurkje Honey en Antonio tegearre oan projekten dy’t maatskiplike fraachstikken oansnije dy’t sy sels yn harren deistich libben tsjinkomme. Hoe geane wy as maatskippij om mei duorsumheid en miljeu? En hoe hawwe minsklike struktueren, sa as bygelyks de merkekonomy, dêr ynfloed op? Harren projekt BUURTIJS (2020-2022) brocht de lânbouyndustry om Rotterdam hinne yn kaart, mei as doel om in 100 prosint ferantwurde, lokaal iis te produsearjen. Se besochten op ’e fyts boeren, produsinten en túnders, om te learen oer de útdagingen en dilemma’s dêr’t dy alle dagen mei te krijen hawwe.

Tagelyk sammelen Honey en Antonio yngrediïnten wêrmei’t se dêrnei sels iis makken. It iis waard ferkocht op ferskate lytsskalige plakken yn ruil foar in solidariteitsbetelling: as besiker betellen je net foar it produkt, mar foar it diene wurk. Besikers krigen teffens in ferslach fan de reis dy’t elk yngrediïnt ôflein hie. It projekt rjochte him op fragen oer de duorsumheid en ûnôfhinklikheid fan de lânbouyndustry op fytsôfstân fan harren hûs: Watfoar besluten nimme ûndernimmers op it mêd fan duorsumheid en miljeu? Watfoar finansjele útdagingen, restriksjes en mooglikheden komme se tsjin? En hoe foarmet dat allegear byelkoar harren deistige arbeidspraktyk?

Folgje it ûndersyk fan Honey en Antonio yn Fryslân fia ús website en socials foar updates en foarderingen en kom tusken 3 juny en 25 juny del yn Kunstruimte H47 om de ûntdekkingstocht fan Honey en Antonio persoanlik by te wenjen. Gean yn petear mei de keunstners, diel dyn ideeën oer ‘Best Practice’ en lear yn ’e mande mei ús alles oer de keunst fan it boerebestean yn Fryslân.

Foto: Daan Muller