Skip to content

Lu Lin


Lu Lin

Lu Lin is in ûndersiker en maatskiplik belutsen keunstner, berne yn Sina en wenjend en wurkjend yn Arnhim (NL). Lu is ôfstudearre fan ArtEZ (NL) mei in Master yn Critical Fashion Practices en hat in Bachelor-graad yn Modeûntwerp oan de China Academy of Arts (CN). Op basis fan har ûnderfiningen mei tekstyl en klean, set se tekstyl mei ferhalen byinoar as in alternative taal en hellet se de krêft fan sêftens en kollektiviteit nei boppen.

As ûndersiker yn it fakgebiet stribbet se dernei om de gearstalling fan feilige romtes te formulieren en de komplisiteit te kontekstualisearjen troch gebrûk te meitsjen fan ynterseksjonaliteit en feminisme. Har wurken wurde driuwe troch sosjale ferfrjemding yn it tiidrek fan flúdichheid en toane hoe’t de segmenten fan it deistich libben identiteiten foarmje. Troch te praktisearjen wat teory is, mei se partisipaasje-oanpakken brûke om mooglike ûnderlinge ôfhinklikheid binnen útslutten gemeenskippen op te bouwen. Om in tichte ferbining mei de minsken te hâlden, yntegrearret se har wurken yn pedagogyske skenario’s en ynterdiskiplinêre media om in mear boeiende en betochtsume mienskip te skeppen.