Skip to content

GJIN GOADEN / GJIN HEAREN — NO GODS / NO MASTERS

Artist-in-Residence: SMET


VHDG

AiR

Ipe Brouwerssteeg 10a
8911 BZ Leeuwarden


Residentieperiode

di, 01 nov. 2022 / vr, 16 dec. 2022


GJIN GOADEN / GJIN HEAREN — NO GODS / NO MASTERS

Fan 1 novimber oant en mei 16 desimber sil it keunstnersduo SMET syn yntrek nimme yn ús Artist in Residence-ferbliuw yn de Hania. SMET bestiet út de keunstners Matt Plezier en Setareh Noorani. Twa keunstners út oare generaasjes en mei in ferskillende achtergrûn, mar mei in sterk dielde fassinaasje foar lokale skiednissen, fergetten ferhalen, stedsûntwikkeling en mienskipsfoarming yn in stêd. Earst sille se foaral op ferkenning gean troch Ljouwert en oan ’e hân fan persoanlike ferhalen en moetingen de skiednis fan de stêd yndûke. Yn de hjerst fan 2023 komt it duo werom nei Ljouwert foar in yntinsive perioade fan workshops, aktiviteiten, keunst en publikaasjes foar de lokale mienskip en elkenien dy’t belangstelling hat.

Undersyk fan de AiR
Ek yn Ljouwert ûndersykje se de skiednis fan tsjinkultuer, dy’t as ynspiraasje jilde kin foar in alternative takomst foar de stêd. De Hania, in âld skoalgebou, oait kreake yn de tachtiger jierren troch keunstners en no in libbene mienskip, foarmet dêryn in perfekt startpunt.

Sjoch de Nederlânske webside foar mear ynformaasje.

Matt Plezier & Setareh Noraani (SMET)

Wolst graach mei SMET yn kontakt komme en dyn ferhaal oer Ljouwert diele? Stjoer dan in mail nei contact@vhdg.nl


Foto: Conspiracy board, Shelter in Place / Shelter in Solidarity, Hoorn, 2021